Top :. World :. Frysk :. Kennis :.
List is sorted by rating
Rating (?)
Tweets (*)
pr *
  • Fryske Akademy
  • www.fryske-akademy.nl
  • It wittenskiplik sintrum foar ûndersyk en ûnderwiis oangeande Fryslân en syn befolking, syn taal en kultuer.
4.0
(si*)
-
6
  • It Frysk Natuermuseum
  • www.natuurmuseumfryslan.nl
  • Mei ynformaasje, de útstallingen, de kolleksje en oer de wurkgroepen.
3.9
(si*)
<5
5
  • Praat Mar Frysk
  • www.praatmarfrysk.nl
  • Spul om de Frysk taal te promovearjen. Far gewoane minsken, mar ek bedriuwen kinne meidwaan.
3.7
(si*)
<5
4